به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وزارت کار مدعی شد: میانگین خط فقر در کل ایران به طور سرانه ۲.۸۵ میلیون و برای خانوار چهارنفره حدود ۷.۷ میلیون تومان است. این عدد برای خانوار چهار و سه‌ نفره در تهران حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد می‌شود.

براساس این گزارش، خط فقر در سال گذشته نسبت به ۹۹ رشد حدود ۵۰ درصدی داشته و به ۱.۶۸ میلیون تومان سرانه در ماه رسیده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره ۳.۷ و ۴.۵۴ تومان است.

هزینه‌ سرانه به قیمت‌های حقیقی در سال گذشته بر اساس داده‌های هزینه و درآمد خانوار نسبت به سال ۹۹ حدود ۷.۷ درصد رشد نشان می‌دهد. یعنی مصرف حقیقی خانوار در ۱۴۰۰ نسبت به ۹۹ افزایش یافته که می‌تواند ناشی از افزایش اندک در وضعیت رفاهی باشد.

همین موضوع باعث شده تا روند افزایشی نرخ فقر که سال ۹۷ آغاز شده بود متوقف شده و مقدار آن از حدود ۳۱ درصد در ۹۹ به حدود ۳۰ درصد در ۱۴۰۰ برسد و جمعیت فقرا با حدود ۷۰۰ هزار نفر کاهش به زیر ۲۶ میلیون نفر برسد.

براساس داده‌های هزینه درآمد خانوار کالری دریافتی از سال ۹۰ به بعد روند نزولی داشته و میانه‌ی کالری دریافتی از سال ۹۷ به بعد پایین‌تر از مقدار مورد نیاز است. در سال جاری روند کاهشی کالری دریافتی متوقف شده و تقریبا ثابت مانده و میزان مصرف گوشت قرمز در ۱۴۰۰ نسبت به ۹۹ افزایش داشت. بطوریکه بطور متوسط سرانه مصرف گوشت قرمز خانوار ۱۴ درصد افزایشی بود اما روند مصرف گوشت مرغ و ماهی، بیانگر کاهش مصرف آن توسط خانوار دهک کم درآمد و عدم تغییر مصرف دهک‌های پردرآمد است.

نکته قابل توجه در مقادیر سرانه مصرف کالاهای اساسی میزان درصد کاهش این گروه‌های غذایی است. بطوریکه خانوار کم درآمد با توجه به تورم گروه‌های خوراکی ناچار به کاهش بیشتر مصرف کالاها شدند و همچنین در مجموع بررسی کالری دریافتی و همینطور مصرف کالای اساسی، تقریبا ثبات بین دو سال ۹۹ و ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. هرچند در برخی کالاهای اساسی مصرف کاهش و در برخی دیگر افزایش یافت.

اگر چه در سال ۱۴۰۰ وضعیت رفاهی کل جامعه بطور متوسط بهبود یافته اما بهبود محسوسی در میزان رفاه گروه‌های پایین درآمدی به وجود نیامد. رشد حقیقی هزینه (درآمد) کمتر از متوسط برای دهک ‌های اول و سوم و رشد اسمی هزینه‌های خانوار در چهار دهک اول کمتر از رشد خط فقر، نشانه‌هایی از عدم بهبود وضعیت رفاهی دهک‌های کم درآمد جامعه در ۱۴۰۰ است. بطوریکه با وجود کاهش اندک در میزان نرخ فقر، شکاف فقر نسبت به سال ۹۹ تا حدودی افزایش داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.