بازار مشتقه در روز شنبه همانند روز‌های قبل، رونق چشمگیری نداشت، به‌طوری‌که آمار معاملاتی این بازار در روز یادشده کمتر از میانگین دو‌ماهه اخیر بود. به این ترتیب در این روز بازار مشتقه به روند کم‌‌‌‌‌‌‌رمق خود ادامه داد و نتوانست تغییرات چشمگیری را به‌همراه داشته باشد. در بازار مشتقه روز گذشته شاهد ارزش معاملاتی به مقدار ۴‌میلیارد‌تومان بودیم.

اگر این عدد را با تاریخچه دو‌ماهه این بازار مقایسه کنیم، متوجه این موضوع می‌شویم که در روز شنبه استقبال خوبی از بازار مشتقه نشد. میانگین ارزش معاملات این بازار طی حدود دو‌ماه اخیر، مبلغی معادل ۶‌میلیارد ‌تومان بود که ۵۰‌درصد بیشتر از ارزش معاملات روز یادشده است. در این میان از ۴‌میلیارد‌تومان ارزش معاملات، ۷/ ۳‌میلیارد‌تومان مربوط به اختیار خرید و ۳۰۰‌میلیون‌تومان مربوط به اختیار فروش بود. همچنین در حجم معاملات نشانه‌‌‌‌‌‌‌ای از رونق دیده نمی‌شود. در این میان برای حجم معاملات رقم ۶۸۲‌هزار طی دو‌ ماه اخیر سطحی کمتر از میانگین این دو‌ماه به حساب می‌‌‌‌‌‌‌آید. این موضوع در شرایطی رخ داده که به‌طور متوسط تعداد ۷۸۰‌هزار قرارداد مشتقه منعقد می‌شد، بنابراین گفتنی است که از این ۶۸۲‌هزار قرارداد، نزدیک به ۶۷۹‌هزار معامله مربوط به اختیارات خرید و ۳‌هزار دیگر آن برای اختیارات فروش بود.

در این بین ۳‌نماد «ضخود ۸۰۱۰۱» با ۲/ ۱‌میلیارد‌تومان، «ضستا ۷۰۰۳۱‌» با ۵۹۰‌میلیون‌تومان و «ضخود ۱۲۰۵۱» با ۵۰۰‌میلیون‌تومان باارزش‌ترین نماد‌‌‌‌‌‌‌های معامله‌شده در سمت قرارداد اختیار خرید بودند. در سوی دیگر نیز نماد‌‌‌‌‌‌‌های «طجار ۷۰۴۷۱» با ۱۴‌میلیون‌تومان، «طخود ۸۰۱۰۱‌» با ۸‌میلیون‌تومان و «طخود ۷۰۸۸۱» با ۶/ ۵میلیون‌تومان با ارزش‌‌‌‌‌‌‌ترین اختیار فروش بودند.

دادوستدهای روز گذشته بازار با توجه به آمار معاملات چندان رونق قابل‌توجهی را به‌همراه نداشت. شاید یکی از دلایل آن وجود شرایط مبهم در مسائل و اخبار‌‌‌‌‌‌‌هایی است که بازار‌‌‌‌‌‌‌های مالی را احاطه کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. اگر به اعداد ارزش معاملات‌اختیار خرید توجه کنیم، متوجه می‌شویم که برخلاف روز‌‌‌‌‌‌‌های گذشته که چند ‌نماد ارزش زیادی داشتند؛ اما روز شنبه تنها یک‌نماد در رتبه اول ارزش معاملات قرار داشت.

در پیام‌‌‌‌‌‌‌های ناظر‌‌‌‌‌‌‌ روز گذشته توقف‌نماد «سیتا۱» به علت افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب، اطلاعیه درخصوص عدم‌تایید بخشی از معاملات «دعبید»، «شبریز»، «شیراز»، (کچاد)، اطلاعیه درخصوص عدم‌تایید بخشی از معاملات (فملی)، (ختوقا)، توقف‌نماد (خساپا۱) به‌علت افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب، بازگشایی‌نماد معاملاتی (والبرح)، توقف‌نماد معاملاتی اختیار خرید (ضسپا۱۲۰۹۱)، (ضسپا۱۲۰۴۱)، (ضسپا۱۲۰۵۱)، (ضسپا۸۰۵۵۱)، (ضسپا۸۰۵۱) و توقف‌نماد معاملاتی اختیار فروش (طسپا۱۲۰۰۱)، (طسپا۸۰۵۶۱)، (طسپا۸۰۵۴۱) را مشاهده کردیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.