بازار مشتقه در روز سه‌شنبه ۲۰ دی معاملات پررونقی را پشت سر گذاشت. آمارهای مهم معاملاتی مانند ارزش معاملات، حجم معاملات و توان مالی افراد طی دو هفته اخیر توانستند سقف‌های جدیدی را تجربه کنند. با توجه به اینکه بورس تهران نیز در معاملات هفته جاری و همچنین هفته گذشته استقبال خوبی را از سرمایه‌گذاران به خود دیده است، بازار مشتقه هم از این اتفاق اثر می‌پذیرد. زیرا گزارش‌ها و اخباری که بر سهم‌های خاصی اثر می‌گذارد، سبب نوسان قیمت نمادها می‌شود.

بنابراین قرارداد آن دسته از نمادهایی که در بازار مشتقه وجود دارند از این نوسان قیمتی اثر قابل توجهی می‌پذیرند. یکی از مهم‌ترین اتفاقات در بازار روز گذشته شکسته شدن رکورد توان مالی افراد بود که به بیشترین مقدار خود در تاریخ بازار مشتقه رسید.

ارزش معاملات کل قراردادهای مشتقه در روز گذشته به بیش از ۹۰ میلیارد تومان رسید. از این مقدار ارزش معاملات در حدود ۸۹ میلیارد تومان معاملات اختیار خرید و بیش از یک میلیارد تومان ارزش معاملات اختیار فروش بود.

در سه روز گذشته این آمار به مقدار قابل توجهی نسبت به هفته‌ها و ماه‌های گذشته افزایش پیدا کرده است. به نحوی که ارزش معاملات طی سه روز یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه به ترتیب برابر با ۴/ ۱۱۸میلیارد تومان، ۴/ ۱۰۹ میلیارد تومان و ۶/ ۹۰ میلیارد تومان بود. اگر روز چهارشنبه نیز رونق در این بازار باقی بماند یکی از بهترین هفته‌های بازار مشتقه از نظر ارزش معاملات به ثبت خواهد رسید. مقایسه ارزش معاملات در روز گذشته با میانگین‌های روزانه این آمار در ماه‌های آبان، آذر و هفته گذشته که به ترتیب برابر با ۴/ ۲۰ میلیارد تومان، ۶/ ۴۱میلیارد تومان و ۵/ ۸۴ میلیارد تومان بود، حاکی از رشد ۳۴۴ درصد، ۱۱۸ درصد و ۷ درصد ارزش معاملات است.

بنابراین استقبال افراد از این بازار روند صعودی با ثباتی را طی چند ماه گذشته تجربه کرده است. از همین‌رو نمادهای معامله شده اختیار خرید ۳ نماد ضخود ۱۲۰۵۱، ضسپا ۱۲۱۱۱ و ضستا ۶۰۰۴۱ از بیشترین ارزش معاملات بهره‌مند شدند.

هرکدام از این سه نماد به ترتیب ۱۲ میلیارد تومان، ۱۰ میلیارد تومان و ۶/ ۵میلیارد تومان ارزش معاملات را به ثبت رساندند. همچنین در میان قرارداد‌های اختیار فروش ۳ نماد طخود ۱۲۰۵۱، طخود ۱۲۰۷۱ و طهای ۳۰۰۹۱ هر کدام ارزش معاملاتی برابر با ۰۲/ ۱ میلیارد تومان، ۱۲۰ میلیون تومان و ۲۱ میلیون تومان داشتند.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که حجم معاملات نسبت به دیگر آمارها رشد زیادی را در روز گذشته تجربه نکرده است. مقدار این آمار برای قراردادهای اختیار خرید برابر با ۱/ ۲میلیون عدد و برای قراردادهای اختیار فروش برابر با ۳۲۵ هزار عدد بود که در مجموع این آمار به بیش از ۴/ ۲میلیون قرارداد رسید.

میانگین حجم معاملات در روز سه‌شنبه نسبت به میانگین‌های روزانه در ماه‌های آبان، آذر و هفته گذشته که برابر با ۰۷/ ۲میلیون عدد، ۰۹/ ۲ میلیون عدد و ۸/ ۲ میلیون عدد بودند، رشد ۲۰ درصدی، ۱۹ درصدی و منفی ۱۱ درصدی را به ثبت رساند. بنابراین حجم معاملات در مقایسه با ارزش معاملات نتوانست رشد قابل توجهی را به ثبت برساند. درنتیجه می‌توان متوجه شد که ارزش هر معامله رو به رشد بوده است. در میان قراردادهای اختیار خرید ۳ نماد ضسپا ۱۲۱۱۱، ضستا ۱۱۰۸۱ و ضستا ۶۰۰۴۱ از حجم معاملات خوبی برخوردار شدند که برابر با ۶۱۱ هزار عدد، ۱۴۹ هزار عدد و ۱۳۲ هزار عدد قرارداد بودند. در این میان ۳ نماد پرحجم اختیار فروش شامل طخود ۱۲۰۵۱، طخود ۱۲۰۷۱ و طستا ۱۱۰۴۱ می‌شود که هرکدام برابر با ۲۹۵ هزار عدد، ۱۹ هزار عدد و نزدیک به ۴ هزار عدد قرارداد معامله شدند.

توان مالی افراد که بیانگر میانگین مبلغ معاملات فعالان بازار است، توانست رکورد خودش را بشکند. در روز سه‌شنبه میانگین ارزش معاملاتی هر فرد در بازار مشتقه به عدد ۶ میلیون و ۹۸۲ هزار تومان رسید. در تاریخچه بازار مشتقه این عدد بی‌سابقه بوده و توان مالی معامله‌گران سقف جدیدی را تجربه کرده است. طی ۴ روز معاملاتی گذشته روند سرانه معاملات به‌طور مداومی صعودی بوده است. این آمار به ترتیب برابر با ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ۶ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان و ۶ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده که بیانگر رشد روزانه ۱۹۵ درصدی، ۶ درصدی و یک درصدی است. در نتیجه سرمایه‌گذاران اقدام به ورود پول بیشتری در این بازار کردند. این موضوع می‌تواند ناشی از انتظارات صعودی بورس و همچنین افزایش دانش فعالان نسبت به ابزار مشتقه باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.