به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت ایران خودرو دیزل از انعقاد قرارداد فروش ۲.۵ و ۵ هزار دستگاه اتوبوس درون شهری دیزل آتروس و ون درون شهری بنزینی به وزارت کشور به ارزش ۹.۴ و ۵.۱ هزار میلیارد تومان و نحوه تسویه خبر داد و با توقف نماد روبرو شد.

بر این اساس، جواد توسلی مهر مدیرعامل “خاور” در خصوص قرارداد فروش ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس درون شهری دیزل آتروس به وزارت کشور اعلام کرد: کل مبلغ قرارداد ۹.۴ هزار میلیارد تومان است که ۲۰ درصد از مبلغ قرارداد ابتدا در قبال ارائه ضمانت نامه ( ضمانت نامه ارائه شده و ۲۰ درصد مبلغ پیش دریافت در حال وصول است)، ۵ درصد مبلغ هر اتوبوس همزمان با تحویل اتوبوس ها و ۷۵ درصد دیگر مبلغ قرارداد با توجه به توافقات حاصله از طریق گشایش اعتبار اسنادی و بصورت یورویی از خریدار دریافت می شود.

با توجه به مدت زمان ۱۸ ماهه قرارداد و امکان نوسانات نرخ ارز در بازه زمانی مذکور، شرکت با وصول قسمتی از وجه حاصل از قرارداد بصورت یورو، ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز را مدیریت کرده است. با توجه به مفاد یکی از مواد قرار داد چنانچه به هر دلیلی تعهدات ارزی خریدار اجرایی نشود، تعهد شرکت در اجرای موضوع قرارداد صرفاً به میزان پیش پرداخت دریافت خواهد بود. پیش بینی می شود در صورت ایفای تعهدات خریدار حدوداً ۴۰ درصد از درآمد قرارداد مذکور در سال جاری و ۶۰ درصد از درآمد این قرارداد در سال آینده محقق شود.

همچنین در خصوص موضوع قرارداد فروش ۵ هزار دستگاه ون درون شهری بنزینی به وزارت کشور، کل مبلغ قرارداد ۵.۱ هزار میلیارد تومان است که ۲۵ درصد از مبلغ قرارداد ابتدا در قبال ارائه ضمانت نامه ( ضمانت نامه پیش دریافت در مرحله وصول است)، ۵ درصد مبلغ هر ون همزمان با تحویل و ۷۰ درصد دیگر مبلغ قرارداد با توجه به توافقات با وزارت کشور از طریق گشایش اعتبار اسنادی و بصورت یورویی از خریدار دریافت می شود.

با توجه به مدت زمان ۱۴ ماهه قرارداد و امکان نوسانات نرخ ارز در بازه زمانی مذکور، شرکت با وصول قسمتی از وجه حاصل از قرارداد بصورت یورو ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز را مدیریت کرده است. چنانچه به هر دلیلی تعهدات ارزی خریدار اجرایی نشود، تعهد شرکت ایران خودرو دیزل در اجرای موضوع قرارداد صرفاً به میزان پیش پرداخت دریافت خواهد بود. پیش بینی می شود در صورت ایفای تعهدات خریدار حدود ۴۰ درصد از درآمد قرارداد مذکور در سال جاری و ۶۰ درصد از درآمد این قرارداد در سال آینده محقق شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.